upravleniye gosudarstvom

Управление государством

Управление государством. Основные принципы управления государством. Основные управленческие решения.