Krizisnyye kommunikatsii

Кризисные коммуникации

Кризисные коммуникации. 5 основных стратегий кризисных коммуникаций Бенуа. Тактика кризисных коммуникаций.