obshchestvennyye otnosheniya

Общественные отношения

Общественные отношения (социальные отношения). Классификация общественных отношений. Особенности социальных отношений.