Assessment criteria and factors of forming quality of working life in new economy

Authors


Assistant of the Department of Personnel Management and Labour Economics
Ukraine, Kyiv National Economic Universitynamed after Vadim Getman
[email protected]

Abstract

The interrelation of values system, employee values orientations and quality of working life is analyzed in the article. The modern methodological approaches to forming and appraising quality of working life based on determination of the impact of different factors of employees` quality of working life development in the new economy have been analyzed. The factors of forming of quality of working life based on needs, labor conditions, values and values orientations of employees are determined. The role of values and values orientations of the staff in forming the quality of working life is shown. 

Keywords

Quality of working life, values orientations, values, needs, factors of quality of working life forming, new economy.

Print Friendly, PDF & Email

Read also

Suggested citation

Rjabokon' Ivan Aleksandrovich
Assessment criteria and factors of forming quality of working life in new economy// Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. – #11 (47). Art. # 4706. Date issued: . Available at: https://sovman.ru/en/article/4706/

Full article text is available only in Russian.
Please select from the menu Russian language and continue reading.


References

  1. Kibanov A.Ja. Economics and labor sociology: textbook [Economica i sotsiologiya truda. uchebnik].  М. 2003. 396 p.
  2. Cygankov V.A.  Quality of working life in Russia: economic nature, mechanism of forming. Doctorate in economics abstract [Kachestvo trudovoi jizni v Rossii: economicheskaya priroda, mehanizm formirovaniya. Aftoreferat na soiskaniye uchenoy stupeni doctora economicheskih nauk]. Moscow. 2007. 37 p.
  3. Zhulina E.G. Forming and development of quality of working life: theory, methodology of research, social-economical management. Doctorate in economics abstract [Formirovaniye I razvitiye kachestva trudovoy zhizni: teoriya, metodologiya issledovaniya I razvitiye kachestva trudovoy zhizni, sotsialno-economicheskoye upravleniye. Aftoreferat dissertacii na soiskaniye uchenoy stepeni doctora economicheskih nauk]. Saratov. 2011.
  4. Sarkulova A.T. Quality of working life: factors, evaluation, metrics. Actual problems of the Humanities and Natural science [Kachestvo trudovoy zhizni. factory, otsenka, pokazateli. Actualniye problem gumanitarnuh I yestestvennikh nauk]. 2010. № 10.  pp. 422–425.
  5. Aksenova I.V., Shapovalova V.A. Components  of quality of working life of new production developers.  Herald of   Donbass  state machine-building academy [Electronic resource]. Scientific works collection [Komponenty kachestva trudovoy zhizni razrabotchikov novoy produktsii. Vestnik Donbasskoy gosudarstvennoy mashinostroitelnoy academii]. Sb. Nauch. trudov. Kramatorsk. DSMBA, 2009. N 3 pp. 7-10. Acces mode:      http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2009-3-17.pdf
  6. Gorelov N. A. Revenue policy and quality of working life [Politika dohodov I kachestvo trudovoy zhizni naseleniya]. St. Petersburg, 2003. 656 p.
  7. Dambovskaja A.A. Actual problems of human resource management of organization. Miljaeva L.G., Dambovskaja A.A. Monograph [Actualniye problem kadrovogo menedjmenta organizatsii]. 2011.  194 p.
  8. Miljaeva L.G., Dambovskaja A.A. High quality of working life, pledge of effective employee-employer interaction [Visokoye kachestvo trudovoi zhizni, zalog effectivnogo vzoimodeistviya rabotnika i rabotodatela]. 2010.  № 4 (72)  pp. 157 – 160.
  9. Strengthening the ILO to assist member States in achieving the goals of the Organization in the context of globalization, the fifth agenda item [Ukrepleniye potentsialnih vozmojnostey MOT po okazaniju sodejstviya gosudarstwam chlenam v dostijenii tselei organizatsii v kontekste globalizatsii, pyatiy punkt povestki dnya]. Geneva. International labour office, 2007. XIX. 68 P.
  10. International labour organization. Convention, documents, materials. Handbook. edited Bogatyrenko Z.S. [Mejdunarodnaya organizatsiya truda. Konventsii, documenti, materjali. Sapravochnoe posobie]. Publishing house Business and services. 2011.  752