Methodology for evaluation of economic security of industrial enterprises

Authors


PhD, assistant professor of economics is the economic security
Ukraine, Lviv State University of Internal Affairs

Abstract

This paper investigates the features of evaluation of ensuring economic security of industrial enterprises and the algorithm of complex evaluation of the economic security of industrial enterprises over time and the system of criteria and their limit values ​​and the dynamics of change to determine the level of economic security industrial enterprise in terms of its components. 

Keywords

industrial enterprise, economic security, evaluation of economic security of industrial enterprises.

Print Friendly, PDF & Email

Read also

Suggested citation

Kopytko Marta Ivanovna
Methodology for evaluation of economic security of industrial enterprises// Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. – #7 (43). Art. # 4305. Date issued: . Available at: https://sovman.ru/en/article/4305/

Full article text is available only in Russian.
Please select from the menu Russian language and continue reading.


References

  1. Dovbnya S., Hichova N. (2008) Diagnostics of economic security as a tool to identify areas of its innovative development [Dіagnostika ekonomіchnoї bezpeki pіdpriєmstva iak іnstrument viznachennia napriamkіv iogo іnnovatcіinogo rozvitku]. Ekonomichnyy visnyk NGU, Issue 3,  pp. 36-42.
  2. Hichova N.  (2010) Diagnosis and increase economic security of enterprise [Dіagnostika ta pіdvishchennia ekonomіchnoї bezpeki pіdpriєmstva].  Abstract of the dissertation candidate of economic sciences, Dnipropetrovsk, Ukraine, 23 p.
  3. Koretsky B. (2006) Diagnostics of economic security of enterprise in transitive economy [Dіagnostika ekonomіchnoї bezpeki sub’єktіv gospodariuvannia v tranzitivnіi ekonomіtcі]. Naukovi zapysky ternopilskogo natcionalnogo ekonomichnogo universytetu, Issue 15,  pp. 74-77.
  4. Ustenko S., Ivanchenko N. (2003) Process of providing adaptive monitoring of economic security of enterprise [Protcesi zabezpechennia adaptivnogo monіtoringu ekonomіchnoї bezpeki pіdpriєmstva]. Aktualni problemy economiky, Nacionalna akademiya upravlinnya, Issue 11(125), pp.169-173.
  5. Atramonova N., Atrashkova A. Determining the level of economic security of enterprise to ensure efficient administration [Viznachennia rіvnia ekonomіchnoї bezpeki pіdpriєmstva zadlia zabezpechennia efektivnogo admіnіstruvannia]. Available at URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No1/19-23.pdf.
  6. Ivanilov O. (2009) Economic of enterprise [Ekonomіka pіdpriєmstva: pіdruchnik]. Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, 728 p.
  7. Tumar M. (2008) Basic of economic security of companies, “Khay-Tek-Press”, Kyiv, 232 P.
  8. Ortynskyy V., Kernytskyy I., Zhyvko Z. (2009) Economic security of  enterprise, organizations and institutions [Ekonomіchna bezpeka pіdpriєmstv, organіzatcіi ta ustanov]. Pravova Yednist, Kyiv, 544 P.
  9. Franchuk V. (2008) Basic of of Economic Security [Osnovi ekonomіchnoї bezpeki]. Vydavnyctvo lvivskogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav, Lviv, 203 P.
  10. Matveev N. (2002) Economic security of the company [Ekonomicheskaia bezopasnost predpriiatiia]. Dissertation candidate of economic sciences, Moskov, 112 P.