Methodical approaches to development of classification state methods of regulation business activity in fishery

Authors


PhD in Economics
Republic of Korea, «Hankook I.S co. Ltd», Ansan city

Abstract

Approaches to development of classification of the state methods of regulation of economy are considered. On the basis of the provided review the complex method of state regulation of business activity is reasonable. The offered principles allow improving public administration and can be used in industry concepts and state programs on support of small business in fishery.

Keywords

business activity; methods of state regulation; fishery.

Print Friendly, PDF & Email

Read also

Suggested citation

She Son Gun
Methodical approaches to development of classification state methods of regulation business activity in fishery// Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. – #9 (45). Art. # 4510. Date issued: . Available at: https://sovman.ru/en/article/4510/

Full article text is available only in Russian.
Please select from the menu Russian language and continue reading.


References

 1. Crisis Management [Аntikrizisnoe upravlenie: uchebnik dlya vuzov]/ ed. E.M. Korotkov. M.: INFRА-M, 2003. 432 p.
 2. State regulation of market economy: textbook [Gosudarstvennoe regulirovanie rynochnoi ekonomiki]. Ed. Kushlin V.I. M.: Izd-vo RАGS, 2005. pp.140-144.
 3. State Regulation of Economy [Gosudarstvennoe regulirovanie ehkonomiki: ucheb. posobie dlya vuzov]. ed. T.G. Morozova. M.: YUNITI-DАNА, 2002. pp.18-20.
 4. Gusarov Iu.V. Management: dynamics of a neravnovesnost [Upravlenie: dinamika neravnovesnosti]. M.: ZАO «Izdatel’stvo «EHkonomika», 2003. 382 p.
 5. Zvorykina, Yu.V. The future of fish branch – in concessions  [Budushhee rybnoj otrasli – v kontsessiyakh]. Rybnoe khozyajstvo. 2005. № 1. pp. 24 – 25.
 6. Kochetov E. G. Geoekonomika (Osvoenie mirovogo ekonomiche-skogo prostranstva) [Geoehkonomika (Osvoenie mirovogo ehkonomiche-skogo prostranstva)]. M.: Norma, 2010. p. 86.
 7. Small and average business of Primorsky Krai. 2013: Collection [Maloe i srednee predprinimatel’stvo Primorskogo kraya. 2013: Sbornik]/ Primorskstat, 2013. – 64 p.
 8. Oreshin V.P. State regulation of national economy (in questions and answers): manual [Gosudarstvennoe regulirovanie natcionalnoi ekonomiki (v voprosakh i otvetakh): Uchebnoe posobie.]. M.: INFRА-M, 2000. pp.15-16.
 9. Prikhod’ko V.I. State regulation of economy: Methodical instructions [Gosudarstvennoe regulirovanie ehkonomiki: Metodicheskie ukazaniya.]. Ul’yanovsk: UlGTU, 1999. pp. 13-14.
 10. Rogov V.Yu. Bases of formation of geoeconomic regions of modern Russia  [Osnovy formirovaniya geoehkonomicheskikh regionov sovremennoj Rossii.]. Irkutsk: Izd-vo BGUEHP, 2002. p. 112.
 11. Fishery complex of Primorsky Krai 2011: The collection with an analytical note [Rybokhozyajstvennyj kompleks Primorskogo kraya 2011: Sbor-nik s analiticheskoj zapiskoj]. Primorskstat, 2012. p.9.
 12. Shamkhalov F. State and economy. Power and business. [Gosudarstvo i ehkonomika. Vlast’ i biznes.]. 2-e izd., pererab. i dop. M.: ZАO “Izdatel’stvo “EHkonomika”, 2005. 714 p.
 13. Buhlmann R., Fearns A. und Leimbacher E.  Wirtschaftsduetsch von A-Z. Lehr- und Arbeitsbuch. 1995, Langenscheidt KG, Berlin und Munchen. Die p. 26.