Key factors for the success of a medical organization: the perspective of future medical professionals

Authors


Department of Pharmaceutical Technology and Biotechnology
Russia, Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky
[email protected]


Senior Lecturer, Department of Pharmaceutical Technology and Biotechnology
Russia, Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky

Abstract

The article is devoted to the study of key success factors of a modern medical organization. Considering the various aspects of organization management and analyzing the results of a survey of students of the Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, the author of the work identifies such factors as the personality of the leader and the image of the medical organization. Particular attention is paid to the innovative activity of the organization, the role of which is compared with the body's immune system.

Keywords

medical organization, healthcare management, organization success, leader’s personality, image of a medical organization, innovative reaction

Print Friendly, PDF & Email

Read also

Project finance

The study was carried out as part of the event CO-2020-C1 of the III International Intellectual Marathon of Corporate Success (Season 1) “Corporate Olympus - 2020” (Stars of Science and Education, RusAllyance Sowa)

Suggested citation

Polidanov Maksim Andreyevich , Shcherbakova Irina Viktorovna
Key factors for the success of a medical organization: the perspective of future medical professionals// Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. – #2 (92). Art. # 9206. Date issued: . Available at: https://sovman.ru/en/article/9206/

Full article text is available only in Russian.
Please select from the menu Russian language and continue reading.


References

 1. Aleshkina O.YU., Tupikin D.V. Modern approaches to the system of professional training of health managers heads of nursing personnel with higher medical education [Aleshkina O.YU., Tupikin D.V. Sovremennyye podkhody k sisteme professional’noy podgotovki menedzherov zdravookhraneniya  rukovoditeley sestrinskogo personala s vysshim meditsinskim obrazovaniyem]// Head nurse. 2008. No. 6. S. 157-160.
 2. Biobank of St. Petersburg State University as a resource for research in the field of translational biomedicine [Biobank SPBGU kak resurs dlya provedeniya issledovaniy v oblasti translyatsionnoy biomeditsiny]// Molecular Diagnostics 2017: Sat. tr IX All-Russian. scientific and practical conf. from the international participation. 2017.S. 511-512.
 3. Glybochko P.V., Kirichuk V.F., Tupikin D.V. Actual problems of medical and technical training of medical specialists [Aktual’nyye problemy mediko-tekhnicheskoy podgotovki meditsinskikh spetsialistov]// Biomedical Technologies and Radioelectronics. 2003. No. 12. P. 61-67.
 4. Zhavoronkov Ye.P., Kim YU.O., Kulikova N.V., Nikolayeva T.G.The influence of business management ethics on the development of the organizational culture of a medical organization [Vliyaniye delovoy etiki menedzhmenta na razvitiye organizatsionnoy kul’tury meditsinskoy organizatsii]// Medicine and Education in Siberia. 2013. No. 3. P. 17-21.
 5. Zadvornaya O.L, Alekseyev V.A., Vartanyan F.Ye., Borisov KN. The development of the system of continuing professional education of managerial personnel in healthcare [Razvitiye sistemy nepreryvnogo professional’nogo obrazovaniya upravlencheskikh kadrov zdravookhraneniya]// MIR: Sat. Art. 2016. No. 1 (25). S. 156-161.
 6. How to increase the efficiency of working groups // Healthcare management [Kak povysit’ effektivnost’ rabochikh grupp] Access mode: http: //management-health.rf/publ/upravlenie_medicinskoj_organizaciej/kak_povysit_ehffektivnost_rabochikh_grupp/12-1-0-925
 7. Kuznetsova K.S. Optimization of the management system of a medical institution in modern conditions [Optimizatsiya sistemy upravleniya meditsinskim uchrezhdeniyem v sovremennykh usloviyakh]// Questions of science and education. 2018. No. 5 (17). S.123-126.
 8. Len’ L.S., Nikulina T.N. Management of a medical institution in modern conditions: problems and solutions [Upravleniye meditsinskim uchrezhdeniyem v sovremennykh usloviyakh: problemy i puti resheniya]// Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Economics. 2016. No. 2. P. 73-80.
 9. Mizinova O.N. Organizational culture as a factor in the successful development of the organization [Organizatsionnaya kul’tura kak faktor uspeshnogo razvitiya organizatsii]// Economics and modern management. 2013. No. 29. S. 17-23.
 10. Petrova N.G., Pogosyan S.G., Soboleva N.I. Modern problems of training nursing staff [Sovremennyye problemy podgotovki kadrov sestrinskogo personala]// Problems of social hygiene, health care and the history of medicine. 2013. No. 4. P. 38-41.
 11. Polidanov M.A., Blokhin I.S. On the classification of medical information systems [K voprosu o klassifikatsii meditsinskikh informatsionnykh sistem]// Modern Science. 2020. No. 2-2. S. 226-232.
 12. Polidanov M.A., Yeroshina O.D., Blokhin I.S., Skorokhod A.A., Aliyeva S.G., Shcherbakova I.V. BARS Medical Information System as a Means of Optimizing the Healthcare Facility Management System [Meditsinskaya informatsionnaya sistema BARS kak sredstvo optimizatsii sistemy upravleniya LPU]// Modern Science. 2020. No. 2-1. S. 233-237.
 13. Polina N.A. Ways to improve management in a healthcare institution [Puti sovershenstvovaniya upravleniya v uchrezhdenii zdravookhraneniya]// Modern problems of science and education. 2015. No. 1, part 1 [Electronic resource] Access mode: http://science-education.ru/ru/ article / view? Id = 19417
 14. Popkov V.M., Protopopov A.A., Sadchikov D.V. Innovations in higher medical education [Innovatsii v vysshem meditsinskom obrazovanii]// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, Issue 1. S. 139-141.
 15. Prokof’yeva L.P., Belyayeva A.YU. Professional communication in classes on RCTs at a medical university: programs, textbooks, methodological innovations [Professional’naya kommunikatsiya na zanyatiyakh po RKI v meditsinskom vuze: programmy, uchebniki, metodicheskiye innovatsii]// Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2011. No. 33-1. S. 256-258.
 16. Skorokhod A.A., Tupikin D.V. Traditional and innovative methods in otorhinolaryngology [Traditsionnyye i innovatsionnyye metody v otorinolaringologii] // Modern Science. 2020. No. 2-2. S. 238-242.
 17. Stolyarov S.A. Health Management [Menedzhment v zdravookhranenii]: A Textbook. M .: Yurayt, 2019.764 s.
 18. Tupikin D.V. Actual issues of the organization of distance learning [Aktual’nyye voprosy organizatsii distantsionnogo obucheniya // Za kachestvennoye obrazovaniye] // For high-quality education: materials of V All-Russian. Forum (with international participation). Saratov, 2020.
 19. Tupikin D.V. The modern educational model of medical and technical training of medical specialists with higher education [Sovremennaya uchebno-pedagogicheskaya model’ mediko-tekhnicheskoy podgotovki meditsinskikh spetsialistov s vysshim obrazovaniyem]// Science, Education, Society: Sat. scientific tr based on international materials scientific and practical conf. Part 6. Tambov, 2013.S. 125-127.
 20. Tupikin D.V., Arkhangel’skaya A.A., Koltygo Ye.I., Tsyganova I.V. Design method for teaching students of the Faculty of Pharmacy: development and implementation of a training model [Proyektnyy metod obucheniya studentov farmatsevticheskogo fakul’teta: razrabotka i vnedreniye modeli podgotovki]// Higher Education Today. 2020. No. 4. P. 53-58.
 21. Turchinov A.I. Personnel policy and personnel management: problems of theory and practice [Kadrovaya politika i upravleniye personalom: problemy teorii i praktiki]// Communicology. 2014. No. 11. S. 103-117.
 22. Shcherbakova I.V. Innovative technologies of professional medical education [Innovatsionnyye tekhnologii professional’nogo meditsinskogo obrazovaniya]// For high-quality education: materials of V All-Russian. Forum (with international participation). Saratov, 2020.